تبلیغات
آواهای ماندگار - مجموعه رادیویی گلچین هفته
آواهای ماندگار
گنجینه موسیقی اصیل
 


 


 

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


مجموعه گلچین هفته یکی از برنامه های هفتگی بوده که به مدت 1 ساعت از رادیو در روزهای جمعه ساعت 9 صبح پخش می شده که بهترین ترانه ها وموسیقی زمان گذشته را به اجرا میگذاشت


chqke94vjkdhekatrd.jpg

برای مشاهده لیست این مجموعه به روی
ادامه مطلب در زیرکلیک کنید


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

chqke94vjkdhekatrd.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg


این برنامه جزئی از برنامه رادیو گلها می باشد .رادیو گلها شامل 18 ی وی دی با قیمت 50000 تومان ارائه میشود

گلچین هفته ۰۰۱ - مرضیه - بنان - نادر گلچین - سیمین غانم

گلچین هفته ۰۰۲ - شجریان - نادر گلچین - حمیرا - سیما بینا
گلچین هفته ۰۰۳ - شجریان - مرضیه - افشین - عبدالوهاب شهیدی - سیما بینا
گلچین هفته ۰۰۴ - پروانه - پوران - بنان - هایده - منتشری - شهابی - سیما بینا
گلچین هفته ۰۰۵ - مرضیه - عبدالوهاب شهیدی - عهدیه - بدیعی - مهستی‌ - مرشد مرادی - گودرزی
گلچین هفته ۰۰۶ - شجریان - سیما بینا
گلچین هفته ۰۰۷ - تاج اصفهانی - عهدیه - شجریان
گلچین هفته ۰۰۸ - الهه - نادر گلچین - سیما بینا
گلچین هفته ۰۰۹ - سیما بینا - نادر گلچین - پوران - عهدیه - مرشد مرادی
گلچین هفته ۰۱۰ - قمرالمولوک وزیری - شجریان - هایده
گلچین هفته ۰۱۱ - مرضیه - سیما بینا - عبدالوهاب شهیدی - عهدیه - محمودی خوانساری
گلچین هفته ۰۱۲ - نادر گلچین - عهدیه
گلچین هفته ۰۱۳ - محمودی خوانساری
گلچین هفته ۰۱۴ - پوران - گلچین - عهدیه - شجریان
گلچین هفته ۰۱۵ - مرضیه - عبدالوهاب شهیدی
گلچین هفته ۰۱۶ - سروش ایزدی - پوران - شهابی - سیمین غانم
گلچین هفته ۰۱۷ - دلکش - شجریان - رامش - ایزدی
گلچین هفته ۰۱۸ - نادر گلچین - مرضیه - شجریان - پوران - عبدالوهاب شهیدی - مرشد مرادی - سیما بینا
گلچین هفته ۰۱۹ - حسین تهرانی‌
گلچین هفته ۰۲۰ - پوران - حسین قوامی - عبدالوهاب شهیدی - سروش ایزدی - سیما بینا
گلچین هفته ۰۲۱ - گلریز - بدیع زاده - شجریان - قمر - ادیب - ملوک ضرابی - شهیدی - بنان
گلچین هفته ۰۲۲ - شجریان
گلچین هفته ۰۲۳ - مرضیه - مرشد مرادی - سیما بینا - شجریان
گلچین هفته ۰۲۴ - مرضیه - دلکش - شجریان - حمیرا - شهابی
گلچین هفته ۰۲۵ - مرضیه - مرشد مرادی - نادر گلچین - عهدیه - سروش ایزدی
گلچین هفته ۰۲۶ - مرضیه - شجریان - سیمان بینا
گلچین هفته ۰۲۷ - مرضیه - سیما بینا - محمد گلریز - افسر - سروش ایزدی
گلچین هفته ۰۲۸ - نادر گلچین - سیما بینا - شجریان - مرجان - ناصر مسعودی - شهابی
گلچین هفته ۰۲۹ - بنان - شجریان - دلکش - سیما بینا
گلچین هفته ۰۳۰ - شجریان - سروش ایزدی - رکن الدین مختاری - سیما بینا - عبدالوهاب شهیدی
گلچین هفته ۰۳۱ - روح انگیز - بدیع زاده - علینقی وزیری - قمرالملوک وزیری
گلچین هفته ۰۳۲ - روح انگیز - نادر گلچین - الهه - اباذر - شجریان
گلچین هفته ۰۳۳ - عهدیه - محمودی خوانساری - سیما بینا - نادر گلچین
گلچین هفته ۰۳۴ - مرضیه - گلچین - عهدیه - شجریان - سیما بینا
گلچین هفته ۰۳۵ - روح انگیز - سیما بینا - مرضیه
گلچین هفته ۰۳۶ - نادر گلچین - پوران - سروش ایزدی - عبدالوهاب شهیدی
گلچین هفته ۰۳۷ - سیما بینا - شهیدی - مرضیه - شجریان
گلچین هفته ۰۳۸ - تاج اصفهانی - شجریان - شهیدی
گلچین هفته ۰۳۹ - مهستی‌ - مرضیه - عهدیه
گلچین هفته ۰۴۰ - مرادی - دلکش - شجریان - عهدیه - پوران - بنان
گلچین هفته ۰۴۱ - محمد گلریز - سروش ایزدی - فریدون فرحی - سیما بینا - مرضیه - شجریان
گلچین هفته ۰۴۲ - شجریان - سروش ایزدی - عبدالوهاب شهیدی
گلچین هفته ۰۴۳ - صبا - هنگامه اخوان - قوامی - گلری - دلکش - شجریان
گلچین هفته ۰۴۴ - شجریان - سیما بینا - شهیدی - الهه
گلچین هفته ۰۴۵ - عارف قزوینی
گلچین هفته ۰۴۶ - حمیرا - نادر گلچین - الهه - سیمین بهبهانی‌
گلچین هفته ۰۴۷ - هنگامه اخوان - شجریان - تاج اصفهانی - مرضیه
گلچین هفته ۰۴۸ - مرضیه - شجریان - سروش ایزدی - حمیرا
گلچین هفته ۰۴۹ - شجریان - زیبا - شهیدی - سیمین غانم - گلریز
گلچین هفته ۰۵۰ - شجریان - سیما بینا - محمودی خوانساری - مرضیه - گلریز
گلچین هفته ۰۵۱ - سیما بینا - قوامی - مرضیه - شهیدی - عبادی - عهدیه - گلچین
گلچین هفته ۰۵۲ - عهدیه - شجریان - سیما بینا - بهاری - سروش ایزدی - شهیدی - اسداله ملک - بنان -

مرضیه
گلچین هفته ۰۵۳ - شجریان - سیمین غانم - گلچین - عهدیه - گلریز - حمیرا - درویش کهن
گلچین هفته ۰۵۴ - شجریان - مرضیه - پوران - گلچین - لطفی‌ - سیما بینا
گلچین هفته ۰۵۵ - شجریان - عهدیه - قوامی - رامش
گلچین هفته ۰۵۶ - هنگامه - قوامی - عهدیه - گلریز - زیبا - دلکش
گلچین هفته ۰۵۷ - شجریان - الهه - بنان - هنگامه اخوان
گلچین هفته ۰۵۸ - سیما بینا - شجریان - گلچین - الهه - مرضیه
گلچین هفته ۰۵۹ - صالحی - شهیدی - سیما بینا - مسعودی - قمرالملوک وزیری - شجرین
گلچین هفته ۰۶۰ - شجریان - مرضیه - رضوی سروستانی - سیما بینا
گلچین هفته ۰۶۱ - سیما بینا - شجریان - دلکش
گلچین هفته ۰۶۲ - الهه - سیما بینا
گلچین هفته ۰۶۳ - شهیدی - حمیرا - گلچین - سیمین غانم
گلچین هفته ۰۶۴ - عبدالوهاب شهیدی - حمیرا - نادر گلچین - سیمین غانم
گلچین هفته ۰۶۵ - عبدالوهاب شهیدی - مرضیه - هنگام اخوان - نادر گلچین
گلچین هفته ۰۶۶ - شجریان - ایزدی - سیما بینا
گلچین هفته ۰۶۷ - ایزدی - شجریان - پریسا - سیما بینا - بنان
گلچین هفته ۰۶۸ - پریا - مرضیه - شجریان
گلچین هفته ۰۶۹ - منتخب شیراز
گلچین هفته ۰۷۰ - سیمین غانم - شجریان - سیما بینا - مرضیه
گلچین هفته ۰۷۱ - سیما بینا - اباذر - اخوان - وزیری - شجریان
گلچین هفته ۰۷۲ - شجریان - سیما بینا - سیمین غانم
گلچین هفته ۰۷۳ - شجریان - سیما بینا - مسعودی
گلچین هفته ۰۷۴ - پروانه - سیما بینا - مرضیه
گلچین هفته ۰۷۵ - پایور
گلچین هفته ۰۷۶ - شجریان - سیما بینا - شهیدی - مرضیه - پروانه - رضوی سروستانی
گلچین هفته ۰۷۷ - شجریان - سیما بینا - گلچین - مرضیه
گلچین هفته ۰۷۸ - شجریان - سیما بینا - بنان - مرضیه - شهیدی
گلچین هفته ۰۷۹ - گلریز - سیما بینا - اخوان - شجریان
گلچین هفته ۰۸۰ - شهیدی - سیما بینا - شجریان
گلچین هفته ۰۸۱ - شهیدی - سیما بینا - شجریان
گلچین هفته ۰۸۲ - شجریان - سیمین غانم - ناظری - پریسا - رضوی - پوران
گلچین هفته ۰۸۳ - پریسا
گلچین هفته ۰۸۴ - شجریان - سیما بینا - ناظری
گلچین هفته ۰۸۵ - شجریان - لطفی‌
گلچین هفته ۰۸۶ - شجریان - اخوان - بنان
گلچین هفته ۰۸۷ - لرتا
گلچین هفته ۰۸۸ - شجریان - پریسا - ظریف - مرضیه
گلچین هفته ۰۸۹ - پریسا - وزیری - شجریان
گلچین هفته ۰۹۰ - نئی داوود - ناظری - عهدیه
گلچین هفته ۰۹۱ - سیما بینا
گلچین هفته ۰۹۲ - بنان
گلچین هفته ۰۹۳ - نی داوود - سیما بینا - شجریان - پوران - ناظری
گلچین هفته ۰۹۴ - هنگ آفرین - شجریان - مرضیه - بنان - اخوان
گلچین هفته ۰۹۵ - بنان - پوران - ناظری - سیما بینا
گلچین هفته ۰۹۶ - قوامی - سیما بینا - شجریان - بهاری - شهناز - ناهید - اسماعلی - پایور
گلچین هفته ۰۹۷ - بورومند - معروفی‌ - کهن قهرمانی
گلچین هفته ۰۹۸ - پریسا - شجریان - مرضیه
گلچین هفته ۱۰۰ - دوامی - مشیری - شجریان - لطفی‌ - بنان - سیمین غانم - تجویدی
گلچین هفته ۱۰۴ - سیما بینا - شجریان - گلچین - الهه - مرضیه
گلچین هفته ۱۰۵ - سیما بینا - مرضیه - مسعودی - لطفی‌ - شجریان - مرضیه
گلچین هفته ۱۰۶ - سیما بینا - ناظری - اخوان
گلچین هفته ۱۰۷ - مرضیه - فرحی - هنگامه - گلریز - شجریان
گلچین هفته ۱۰۹ - سیما بینا - شجریان - پایور
گلچین هفته ۱۱۱ - پایور - سیما بینا - دلکش - خوانساری - شجریان
گلچین هفته ۱۱۴ - سیما بینا - شجریان
گلچین هفته ۱۱۵ - سیما بینا - شهیدی - هنگامه اخوان - رضوی سروستانی
گلچین هفته ۱۱۶ - بهاری - ناظری - لطفی‌
http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpgنوع مطلب : مجموعه رادیویی گلچین هفته، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

آواهای ماندگار یاد آور خاطرات گذشته وموزه ای از موسیقی وترانه های قدیمی میباشد كه به مرور زمان از یادها محو شده است و به ندرت در دسترس همگان یافت می شود.آواهای ماندگار بر آنست كه مجموعه آهنگها وترانه هایی را كه درآرشیو دارد به صورت مبلغی اندك به دوستداراران وقدردانان این نوع موسیقی وآهنگها كه نشان از اصالت وهنر ما ایرانیان میباشد,ارائه نماید.
_________________
دوستانی كه تمایل برای خرید و جمع آوری این مجموعه ها دارند


http://avahayemandegar.com

با شماره -09199776559-09199023950 تماس گرفته ویا باارسال ایمیل به

avahaye_mandegar@yahoo.com

مجموعه های درخواستی خود را سفارش دهند تا در اولین فرصت به آدرس آنها ارسال شود.

مدیر وبلاگ : آواهای ماندگار

موضوعات
نظرسنجی
خواننده محبوب شما کیست؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما ******************* سلام.دوستان عزیز برای سفارش مجموعه ها حتما با شما **09199776559-09199023950** تماس بگیرید.باتشکر

Powered by WebGozar