تبلیغات
آواهای ماندگار - مجموعه یک شاخه گل(رادیو گلها)
آواهای ماندگار
گنجینه موسیقی اصیل
 


jcmerqh71udba1y26bl5.jpg

یک شاخه گل ، عنوان برنامه ای بود که به معرفی یک شاعر و خواندن چند بیت از همان شاعر و سپس اجرای یکی از ترانه های گل های رنگارنگ می پرداخت . زمان برنامه معمولا حدود 15 دقیقه بود .لیست برنامه ها درادامه مطلب 
این برنامه جزئی از برنامه رادیو گلها می باشد .رادیو گلها شامل 18 دی وی دی با قیمت50000 تومان ارائه میشود


 به کانال موسیقی ما در تلگرام بپیوندید:
https://telegram.me/avahayemandegar

 


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg
یک شاخه گل برنامه شماره 017 مرضیه

یک شاخه گل برنامه شماره 018 ب یاسمین
یک شاخه گل برنامه شماره 019 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 021 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 022 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 023 آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 024 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 025 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 026 آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 027 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 029 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 030 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 031 رشید مستقیمی
یک شاخه گل برنامه شماره 032 آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 033 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 035 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 036 روحبخش
یک شاخه گل برنامه شماره 037 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 038 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 039 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 040 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 041 اذر
یک شاخه گل برنامه شماره 043 یاسمین
یک شاخه گل برنامه شماره 044 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 046 ذبیحی
یک شاخه گل برنامه شماره 047 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 048 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 049 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 050 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 051 جفرودی
یک شاخه گل برنامه شماره 052 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 053 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 054 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 055 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 056 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 057 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 058 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 059 یاسمین
یک شاخه گل برنامه شماره 060 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 061 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 063 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 066 ترانه
یک شاخه گل برنامه شماره 067 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 068 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 069 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 070 یاسمین
یک شاخه گل برنامه شماره 071 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 072 مرضیه  
یک شاخه گل برنامه شماره 074 مرضیه  
یک شاخه گل برنامه شماره 075 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 076  بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 077 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 078 نظا کتی
یک شاخه گل برنامه شماره 079 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 080 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 081 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 082 بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 083 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 084 فاخته ای
یک شاخه گل برنامه شماره 085 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 086 بهشته
یک شاخه گل برنامه شماره 087 فرح
یک شاخه گل برنامه شماره 088 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 090 بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 092 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 093 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 094 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 095 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 096 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 097 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 098 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 099 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 100 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 101 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 103 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 105 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 107 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 108  گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 111 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 112 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 113  کوروس
یک شاخه گل برنامه شماره 114 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 115 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 117 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 118 عهدیه بدیعی
یک شاخه گل برنامه شماره 119 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 120 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 121 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 122 ناصر مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 126 فاخته ای
یک شاخه گل برنامه شماره 127  فاخته ای(بیاد ابولحسن صبا)
یک شاخه گل برنامه شماره 128 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 130  کورس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 133 ناصر مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 134 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 135 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 137 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 138 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 139  کوروس
یک شاخه گل برنامه شماره 140  بانو آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 141  بانو آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 142  بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 143 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 144 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 147 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 149 فاخته ای
یک شاخه گل برنامه شماره 150  کوروس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 151  گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 152 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 153  مرضیه  
یک شاخه گل برنامه شماره 154  مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 156  مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 158 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 159 پروین
یک شاخه گل برنامه شماره 160 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 161 شهین شبیری
یک شاخه گل برنامه شماره 162 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 165 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 167 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 168 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 169 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 170 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 171 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 172 روحبخش
یک شاخه گل برنامه شماره 174 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 175 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 180 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 187 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 189 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 190 بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 191 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 192 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 193 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 195 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 202 محمودی خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 203 بانوآذر
یک شاخه گل برنامه شماره 204 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 206 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 207 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 208 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 209 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 210 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 211 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 212 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 214 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 215 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 216 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 217 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 218 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 219 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 220 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 237 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 238 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 240 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 241 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 242 الهه شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 243 الهه شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 244 گلپا شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 245 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 246 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 249 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 250 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 251 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 252 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 253 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 254 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 255 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 256 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 257 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 259 قوامی - بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 260 الهه- پوران- سیما بینا- رامش –رامی
یک شاخه گل برنامه شماره 261 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 262 قوامی شهیدی گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 263 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 264 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 265 الهه بنان شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 266 ویگن
یک شاخه گل برنامه شماره 268 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 273 الهه پوران بنان شهیدی مرضیه پروین
یک شاخه گل برنامه شماره 274 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 275 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 276 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 277 الهه ویگن
یک شاخه گل برنامه شماره 278 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 279 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 281 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 282 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 283 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 284 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 285 ویگن
یک شاخه گل برنامه شماره 286 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 287 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 288 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 289 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 290 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 292 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 293 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 294 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 295 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 297 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 298 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 300 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 302 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 303 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 306 ناهید
یک شاخه گل برنامه شماره 309 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 310 اختصاص به درویش خان
یک شاخه گل برنامه شماره 311 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 312 کوروس
یک شاخه گل برنامه شماره 313 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 314 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 315 شهیدی
یك شاخه گل برنامه شماره 315ب شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 316 شهین دخت شبیری
یک شاخه گل برنامه شماره 320 رامش
یک شاخه گل برنامه شماره 322 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 323 ناهید
یک شاخه گل برنامه شماره 324 ویگن الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 325 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 326 کوروس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 329 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 331 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 334 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 335 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 336 سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 337 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 338 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 339 گلپا ناهید
یک شاخه گل برنامه شماره 342 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 345 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 346 کوروس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 348 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 351 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 352 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 353 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 356 پوران، الهه ،مرضیه، مسعودی، شمس، کوروس
یک شاخه گل برنامه شماره 357 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 359 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 360 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 361 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 362 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 363 کوروس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 364 مسعودی
یک شاخه گل برنامه شماره 366 محمودی خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 368 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 369 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 370 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 371 محمودی خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 372 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 375 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 376 محمودی
یک شاخه گل برنامه شماره 379 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 381 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 382 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 383 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 384 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 386 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 388 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 390 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 391 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 392 گلپ
یک شاخه گل برنامه شماره 394 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 395 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 396 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 397 محمودی خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 398 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 400 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 402 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 404 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 405 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 406 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 407 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 408 خوانساری-شهیدی-گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 411 گلپا شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 412 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 414 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 415 قوامی شهیدی کورس سرهنگ زاده وفایی
یک شاخه گل برنامه شماره 416 قوامی - گلپا - شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 417 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 418 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 420 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 421 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 424 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 425 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 426 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 432 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 434 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 435 قوامی
یک شاخه گل برنامه شماره 436 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 437 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 439 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 442 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 444 جمال وفایی
یک شاخه گل برنامه شماره 445 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 447 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 448 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 449 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 450 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 452 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 453 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 455 سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 458 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 459 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 460 جمال وفایی
یک شاخه گل برنامه شماره 462 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 463 ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 488 ایرج
یک شاخه گل برنامه مخصوص  بیادمرتضی محجوبی
یک شاخه گل برنامه مخصوص چهاردهم مرداد(الهه-شهیدی)
یک شاخه گل از مولانا
نوع مطلب : مجموعه یک شاخه گل(رادیو گلها)، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

آواهای ماندگار یاد آور خاطرات گذشته وموزه ای از موسیقی وترانه های قدیمی میباشد كه به مرور زمان از یادها محو شده است و به ندرت در دسترس همگان یافت می شود.آواهای ماندگار بر آنست كه مجموعه آهنگها وترانه هایی را كه درآرشیو دارد به صورت مبلغی اندك به دوستداراران وقدردانان این نوع موسیقی وآهنگها كه نشان از اصالت وهنر ما ایرانیان میباشد,ارائه نماید.
_________________
دوستانی كه تمایل برای خرید و جمع آوری این مجموعه ها دارند


http://avahayemandegar.com

با شماره -09199776559-09199023950 تماس گرفته ویا باارسال ایمیل به

avahaye_mandegar@yahoo.com

مجموعه های درخواستی خود را سفارش دهند تا در اولین فرصت به آدرس آنها ارسال شود.

مدیر وبلاگ : آواهای ماندگار

موضوعات
نظرسنجی
خواننده محبوب شما کیست؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما ******************* سلام.دوستان عزیز برای سفارش مجموعه ها حتما با شما **09199776559-09199023950** تماس بگیرید.باتشکر

Powered by WebGozar