تبلیغات
آواهای ماندگار - مجموعه تکنوازان(رادیو گلها)
آواهای ماندگار
گنجینه موسیقی اصیل
 

تکنوازان


  برنامه تکنوازان به همت محمد میرنقیبی و سپس هوشنگ ابتهاج (که بنیان گذار گلهای تازه و گلچین هفته شد) پیگیری شد ولی هنرمندانی که در تهیه برنامه گلها نقش داشتند ، هر کدام به دنبال کار خود رفتند و اوضاع تغییر کرد . دیگران کوشیدند که راه او را ادامه دهند


مجموعه تكنوازان  برنامه رادیویی  بی کلام از موسیقی اصیل سالهای دور می باشد

كه توسط اساتید موسیقی اصیل اجرا می شد.مدت این برنامه ها حدود 15 دقیقه می باشد

برای مشاهده لیست این مجموعه به روی ادامه مطلب کلیک کنید

تکنوازان

این برنامه جزئی از برنامه رادیو گلها می باشد .رادیو گلها شامل 18 دی وی دی با قیمت 50000 تومان ارائه میشود


 

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpgتکنوازان 101 سه گاه مخالف-حافظی-ملک - - - 
تکنوازان 102 - سه گاه - فریدون حافظی - اسدالله ملک - امیر بیداریان - 
تکنوازان 103 - - - 
تکنوازان 105 - - - 
تکنوازان 106 - بیات ترک - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 107 - - - 
تکنوازان 109 - - - 
تکنوازان 113 - مخالف سه گاه - اسداله ملک - فریدون حافظی - منصور نریمان - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 115 - شور - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 117 - سه گاه - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 120 - سه گاه - اسد الله ملک - بهزاد رضوی نیا - - 
تکنوازان 124 - شوشتری - اسد الله ملک - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 126 - دشتی - اسداله ملک - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 127 - افشاری - فرهنگ شریف - بهزاد رضوی نیا - - 
تکنوازان 129 - - - 
تکنوازان 130 - - اسداله ملک - 
تکنوازان 131 - بیات ترک - احمد عبادی - اسداله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 132 - افشاری - اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزاد رضوی نیا
تکنوازان 134 - ماهور - فخری ملک پور - اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزاد رضوی نیا - 
تکنوازان 136 - ماهور - اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزاد رضوی نیا - 
تکنوازان 137 - - - 
تکنوازان 140 - دشتی - حبیب اله بدیعی - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 141 - شوشتری - فضل الله توکل - بهزاد رضوی نیا - - 
تکنوازان 142 - - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - حسنعلی دفتری - 
تکنوازان 145 - ابوعطا - احمد عبادی - اسداله ملک - 
تکنوازان 149 - سه گاه - حسین ملک - بهزاد رضوی نیا - - 
تکنوازان 155 - اصفهان - جواد معروفی - حبیب اله بدیعی - جهانگیر ملک
تکنوازان 157 - دشتی - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 158 - راست - اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزاد رضوی نیا - 
تکنوازان 160 - - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 161 - - همایون خرم - مجید نجاحی - 
تکنوازان 166 - اصفهان - همایون خرم - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 168 - - - 
تکنوازان 170 - همایون - اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزاد رضوی - 
تکنوازان 171 - - - 
تکنوازان 172 - اصفهان - اسد الله ملک - فضل الله توکل - بهزادرضوی - 
تکنوازان 174 - نوا - فرهنگ شریف - سعید رودباری - - 
تکنوازان 175 - - - 
تکنوازان 176 - - - 
تکنوازان 177 - - - 
تکنوازان 181 - بیات ترک - احمد عبادی - اسداله ملک - ناصر افتتاح
تکنوازان 182 - افشاری - حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
تکنوازان 183 - شور - اسدا.. ملک - رضا ورزنده - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 185 - شور - جواد معروفی - همایون خرم - 
تکنوازان 188 - شور - جواد معروفی - حبیب اله بدیعی - جهانگیر ملک
تکنوازان 189 - - - 
تکنوازان 193 - دشتی - جواد معروفی - حبیب اله بدیعی - جهانگیر ملک
تکنوازان 194 - مخالف - مثنوی سه گاه - احمدعبادی - اسدالله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 197 - مخالف سه گاه - احمد عبادی - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 200 - شور - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 201 - - - 
تکنوازان 202 - سه گاه - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 203 - ابوعطا - احمدعبادی - اسدالله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 204 - - - 
تکنوازان 205 - بیات ترک - احمدعبادی - اسدالله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 207 - - - 
تکنوازان 208 - - - 
تکنوازان 210 - دشتی - حبیب اله بدیعی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 211 - شور - علی تجویدی - جلیل شهناز - 
تکنوازان 212 - دشتی - احمدعبادی - اسدالله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 213 - افشاری - اسدا.. ملک - رضا ورزنده - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 214 - ماهور - احمدعبادی - فریدون حافظی - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 217 - - پرویز یاحقی - جهانگیر ملک
تکنوازان 219 - شور - همایون خرم - مجید نجاحی - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 220 - - اسداله ملک - فرهنگ شریف - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 221 - مخالف سه گاه - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 222 - - - 
تکنوازان 223 - بیات ترک - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - جهانگیرملک
تکنوازان 224 - بیات ترک - احمدعبادی - اسدالله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 225 - - - 
تکنوازان 226 - - - 
تکنوازان 227 - همایون - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 230 - بیات ترک - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 232 - - - 
تکنوازان 233 - - - 
تکنوازان 234 - افشاری - فرهنگ شریف - محمد موسوی - منصورنریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 235 - سه گاه - خرم - نجاحی - حافظی - دفتری - جهانگیر ملک
تکنوازان 236 - شور - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل ا.. توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 238 - - مجید نجاحی - 
تکنوازان 239 - - - 
تکنوازان 240 - شور - پرویز یاحقی - جواد معروفی - 
تکنوازان 241 - - - 
تکنوازان 243 - - - 
تکنوازان 246 - - - 
تکنوازان 248 - ماهور - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 249 - شوشتری - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل - 
تکنوازان 250 - - - 
تکنوازان 251 - - پرویز یاحقی - احمد عبادی - 
تکنوازان 258 - ماهور - همایون خرم - فرهنگ شریف - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 259 - افشاری - جواد معروفی - پرویز یاحقی - جهانگیر ملک
تکنوازان 262 - سه گاه - فرهنگ شریف - مجید نجاحی - سیاوش زندگانی - منصور نریمان - 
تکنوازان 263 - سه گاه - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - 
تکنوازان 267 - - - 
تکنوازان 270 - - - 
تکنوازان 276 - ماهور - همایون خرم - مجید نجاحی - فریدون حافظی - 
تکنوازان 277 - همایون - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل اله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 278 - بیات ترک - فریدون حافظی - رضا ورزنده - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 288 - ماهور - جواد معروفی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 291 - - - 
تکنوازان 294 - بیات اصفهان - پرویز یاحقی - جواد معروفی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 300 - بیات ترک - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 301 - دشتی - حبیب الله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 303 - - - 
تکنوازان 304 - - - 
تکنوازان 308 - ابوعطا - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 315 - - - 
تکنوازان 320 - ماهور - همایون خرم - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 322 - - - 
تکنوازان 324 - - - 
تکنوازان 325 - - - 
تکنوازان 333 - ماهور - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 336 - ابو عطا - سیاوش زندگانی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 338 - شور - سیاوش زندگانی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 346 - بیات راجه - عشاق - اسدا.. ملک - فرهنگ شریف - رضا ورزنده - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 362 - سه گاه - رضا ورزنده - محمد موسوی - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 364 - - - 
تکنوازان 365 - - - 
تکنوازان 367 - - - 
تکنوازان 373 - - - 
تکنوازان 382 - شور - همایون خرم - مجید نجاحی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 391 - ماهور - همایون خرم - فرهنگ شریف - مجید نجاحی - 
تکنوازان 392 - شور - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - منصور صارمی - 
تکنوازان 399 - دشتی - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 400 - افشاری - حبیب الله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 404 - - - 
تکنوازان 405 - همایون - حبیب الله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 409 - ماهور - اسدالله ملک - رضا ورزنده - جهانگیر ملک
تکنوازان 410 - - فرهنگ شریف - مجید نجاحی - 
تکنوازان 411 - - - 
تکنوازان 412 - - - 
تکنوازان 413 - - - 
تکنوازان 414 - - - 
تکنوازان 415 - - - 
تکنوازان 416 - - - 
تکنوازان 417 - - - 
تکنوازان 418 - - - 
تکنوازان 419 - - - 
تکنوازان 420 - - - 
تکنوازان 421 - - - 
تکنوازان 422 - - - 
تکنوازان 423 - افشاری - همایون خرم - مجید نجاحی - فرهنگ شریف - جهانگیرملک
تکنوازان 424 - - - 
تکنوازان 425 - - - 
تکنوازان 447 - شور - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
تکنوازان 463 - - - 
تکنوازان 500 - - - 
تکنوازان 520 - افشاری - احمد عبادی - اسداله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 521 - شوشتری منصوری - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
تکنوازان 527 - دشتی - حاجیانی - عشاق - رضا ورزنده - ابراهیم سرخوش - محمد موسوی - 
تکنوازان 528 - ابوعطا - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - جهانگیرملک
تکنوازان 529 - شوشتری - اسد الله ملک - منصورصارمی - جهانگیرملک
تکنوازان 530 - دشتی - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - جهانگیرملک
تکنوازان 531 - ابوعطا - همایون خرم - مجیدنجاحی - جهانگیرملک
تکنوازان 532 - ماهور - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیرملک
تکنوازان 533 - ابوعطا - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیرملک
تکنوازان 534 - ابو عطا - اسد الله ملک - منصور صارمی - جهانگیرملک
تکنوازان 535 - اصفهان - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 536 - افشاری - همایون خرم - مجید نجاحی - جهانگیرملک
تکنوازان 537 - 0 - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیرملک
تکنوازان 538 - دشتی - منصورصارمی - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - جهانگیرملک
تکنوازان 539 - دشتی - فریدون حافظی - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - جهانگیرملک
تکنوازان 540 - شور - پرویز یاحقی - مجید نجاحی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 541 - حجاز - همایون خرم - مجیدنجاحی - جهانگیرملک
تکنوازان 542 - چهارگاه - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیرملک
تکنوازان 543 - ماهور - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - 
تکنوازان 544 - ابوعطا - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 545 - افشاری - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 546 - اصفهان - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیرملک
تکنوازان 547 - بیات ترک - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 548 - افشاری - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان - جهانگیرملک
تکنوازان 549 - ماهور - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 550 - افشاری - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 551 - افشاری - همایون خرم - جلیل شهناز - مجیدنجاحی - جهانگیرملک
تکنوازان 552 - چهار گاه - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 553 - افشاری - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 554 - دشتی - جسن علی دفتری - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 555 - شوشتری - اسدالله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 556 - اصفهان - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 557 - ابوعطا - احمدعبادی - اسد الله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 558 - شوشتری - همایون خرم - مجیدنجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 559 - سه گاه - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 560 - شور - احمدعبادی - مجیدنجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 561 - چهارگاه - همایون خرم - مجیدنجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 562 - شور - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان - 
تکنوازان 563 - بیات ترک - فریدون حافظی - کامران داروغه - - 
تکنوازان 564 - بیات ترک - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 565 - همایون - اسدالله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 566 - شوشتری - همایون خرم - مجیدنجاحی - - 
تکنوازان 567 - قرایی وبوسلیک - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 568 - اصفهان - احمدعبادی - اصغربهاری - - 
تکنوازان 569 - بیدادوعشاق - همایون خرم - مجیدنجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 570 - سه گاه - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - - 
تکنوازان 571 - شور - همایون خرم - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 572 - اصفهان - مجید نجاحی - اسدالله ملک - اصغرفرهمند - 
تکنوازان 573 - اصفهان - پرویز یاحقی - مجیدنجاحی - رضاصیرفی - 
تکنوازان 574 - بیات ترک - احمدعبادی - اصغربهاری - جهانگیر ملک
تکنوازان 575 - چهارگاه - فریدون حافظی - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 576 - دشتی - همایون خرم - جلیل شهناز - رضاصیرفی - 
تکنوازان 577 - مخالف سه گاه - اسداله ملک - فرهنگ شریف - 
تکنوازان 578 - سه گاه - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 579 - افشاری - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان - 
تکنوازان 580 - بیات ترک - حبیب الله بدیعی - فرهنگ شریف - رضا صیرفی - 
تکنوازان 581 - دشتی - پرویز یاحقی - مجیدنجاحی - رضاصیرفی - 
تکنوازان 585 - شوشتری - حبیب الله بدیعی - مجید نجاحی - رضا صیرفی - 
تکنوازان 587 - افشاری - همایون خرم - جلیل شهناز - رضا صیرفی - 
تکنوازان 588 - افشاری - پرویز یاحقی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 589 - شوشتری - احمدعبادی - اسد الله ملک - - 
تکنوازان 590 - بیات ترک - حسنعلی دفتری - منصورنریمان - محمدموسوی - 
تکنوازان 591 - ابوعطا - فرهنگ شریف - اسد الله ملک - - 
تکنوازان 592 - شوشتری - پرویز یاحقی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 593 - شور - فریدون حافظی - منصور نریمان - محمدموسوی - 
تکنوازان 594 - شوشتری - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 595 - دشتی - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
تکنوازان 596 - اصفهان - همایون خرم - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 597 - ماهور - احمدعبادی - اسد الله ملک - - 
تکنوازان 598 - بیات ترک - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - 
تکنوازان 599 - همایون - حسنعلی دفتری - منصور نریمان - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 605 - بیات ترک - جلیل شهناز - اسدا... ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 606 - بیات ترک - مجید نجاحی - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 607 - شور - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - اصغرفرهمند - 
تکنوازان 608 - بیات ترک - همایون خرم - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 609 - بیات ترک - احمدعبادی - منصور صارمی - کامران داروغه - 
تکنوازان 610 - دشتی - جلیل شهناز - اسد الله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 611 - اصفهان - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - منصورنریمان - 
تکنوازان 612 - شور - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
تکنوازان 613 - افشاری - همایون خرم - مجید نجاحی - 
تکنوازان 618 - افشاری - مجید نجاحی - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 619 - سه گاه - همایون خرم - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
تکنوازان 620 - ماهور - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 621 - شور - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 622 - شور - احمدعبادی - اسد الله ملک - منصور صارمی - اصغرفرهمند - 
تکنوازان 623 - بیات ترک - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 624 - ابوعطا - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 625 - بیات ترک - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - اصغرفرهمند - 
تکنوازان 626 - بیداد عشاق همایون - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل - 
تکنوازان 627 - ابوعطا - احمدعبادی - اسد الله ملک - منصورصارمی - 
تکنوازان 628 - ماهور - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 630 - ابوعطا - اسد الله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 631 - شور - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 632 - بیات ترک - احمد عبادی - اسداله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 633 - دشتی - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 634 - چهار گاه - حسنعلی دفتری - ابراهیم سرخوش - محمد موسوی - جهانگیر ملک
تکنوازان 635 - ماهور - احمدعبادی - اسد الله ملک - منصورصارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 636 - افشاری - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 637 - شور - اسد الله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 639 - افشاری - مجید نجاحی - اسد الله ملک - جهانگیر ملک
تکنوازان 640 - ماهور - فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیرملک
تکنوازان 641 - دشتی - حبیب الله بدیعی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
تکنوازان 642 - بیات زند - اسد الله ملک-مجید نجاهی - 
تکنوازان 643 - بیات اصفهان - محمد موسوی-حسنعلی دفتری - 
تکنوازان 644 - افشاری - رضا ورزنده - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 645 - ابوعطا - احمد عبادی- علی اصغر بهاری - جهانگیر ملک
تکنوازان 646 - اصفهان - جوادمعروفی - پرویز یاحقی - - 
تکنوازان 647 - شوشتری - همایون خرم - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 648 - شوشتری - حبیب الله بدیعی - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 650 - ماهور - اسد الله ملک - منصور نریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 651 - همایون - فریدون حافظی - کامران داروغه - جهانگیر ملک
تکنوازان 652 - چهار گاه - احمدعبادی - علی اصغر بهاری - - 
تکنوازان 653 - شور - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 654 - شور - همایون خرم - مجید نجاحی - جهانگیر ملک
تکنوازان 655 - بیات ترک - اسد الله ملک - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 656 - دشتی - حبیب الله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 657 - بیات ترک - احمدعبادی - - جهانگیر ملک
تکنوازان 658 - سه گاه - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 659 - دشتی - همایون خرم - فضل الله توکل - اسد الله ملک - 
تکنوازان 660 - شور - حبیب الله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 661 - افشاری - کامران داروغه - منصورنریمان - جهانگیر ملک
تکنوازان 662 - ماهور - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - رضا صیرفی - 
تکنوازان 663 - ماهور - فریدون حافظی-حسنعلی دفتری-محمد موسوی - 
تکنوازان 664 - شوشتری - اسدالله ملک-فضل الله توکل - 
تکنوازان 665 - دشتی - اصغر بهاری-مجید نجاهی- - 
تکنوازان 666 - شور - همایون خرم-جلیل شهناز - 
تکنوازان 667 - ماهور - کامران داروغه-فضل الله توکل-منصور نریمان - 
تکنوازان 668 - شوشتری - پرویز یاحقی-فضل الله توکل- رضا صیرفی - 
تکنوازان 669 - افشاری - اصغر بهاری-فریدون حافظی- - 
تکنوازان 670 - سه گاه - مجید نجاهی-محمد موسوی - 
تکنوازان 679 - بیات اصفهان - حسنعلی دفتری-کامران داروغه-منصور نریمان - 
تکنوازان 680 - سارنگ - رضا ورزنده-محمد موسوی- - 
تکنوازان 681 - شور - پرویز یاحقی-فضل الله توکل- - 
تکنوازان 682 - شور - حبیب الله بدیعی-فرهنگ شریف - 
تکنوازان 683 - سه گاه - همایون خرم-احمدعبادی - 
تکنوازان 684 - ماهور - مجید نجاهی-کامران داروغه - 
تکنوازان 685 - شور - اسدالله ملک-منصور صارمی - 
تکنوازان 686 - دشتی - فضل الله توکل-کامران داروغه - 
تکنوازان 687 - بیات زند - اصغر بهاری-فریدون حافظی - 
تکنوازان 688 - سه گاه - همایون خرم-منصور صارمی - 
تکنوازان 689 - شوشتری - فضل الله توکل-محمد موسوی - 
تکنوازان 701 - ابوعطا - حبیب اله بدیعی - فضل الله توکل - جهانگیر ملک
تکنوازان 705 - افشاری - اسدالله ملک-احمد عبادی - 
تکنوازان 706 - سه گاه - حبیب الله بدیعی-مجید نجاهی - 
تکنوازان 707 - بیات اصفهان - پرویز یاحقی-مجید نجاهی - 
تکنوازان 708 - مخالف سه گاه - فضل الله توکل-محمد موسوی - 
تکنوازان 709 - بیداد همایون - همایون خرم-مجید نجاهی - 
تکنوازان 710 - سه گاه - اصغر بهاری-منصور صارمی - 
تکنوازان 711 - سارنگ - اسد الله ملک-فرهنگ شریف - 
تکنوازان 712 - همایون - حبیب الله بدیعی-فرهنگ شریف - 
تکنوازان 721 - ماهور - فریدون حافظی-کامران داروغه -منصور نریمان - 
تکنوازان 722 - بیات زند - احمد عبادی- اصغر بهاری - 
تکنوازان 723 - چهارگاه - همایون خرم-مجید نجاهی-رضا صیرفی - 
تکنوازان 724 - شور - پرویز یاحقی-فضل الله توکل - 
تکنوازان 725 - سارنگ - پرویز یاحقی-احمد عبادی-مجید نجاهی - 
تکنوازان 726 - سه گاه - اسد الله ملک-رضاورزنده - 
تکنوازان 727 - شور - رضا ورزنده-محمد موسوی - 
تکنوازان 728 - شور - حبیب الله بدیعی-منصور صارمی - 
تکنوازان 733 - ماهور - مجید نجاهی-کامران داروغه - 
تکنوازان 734 - مخالف سه گاه - پرویز یاحقی-فرهنگ شریف- - 
تکنوازان 735 - شوشتری - حبیب الله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
تکنوازان 736 - شوشتری - همایون خرم-فضل الله توکل - 
تکنوازان 737 - - - 
تکنوازان 738 - - - 
تکنوازان 739 - - - 
تکنوازان 740 - - - 
تکنوازان 741 - بیات زند - اسد الله ملک-احمد غبادی - 
تکنوازان 742 - بیات زند - پرویز یاحقی-فرهنگ شریف - 
تکنوازان 743 - افشاری - محمد موسوی-منصور نریمان - 
تکنوازان 744 - بیات زند - کامران داروغه-منصور صارمی - 
تکنوازان 749 - - - 
تکنوازان 751 - شور - حبیب اله بدیعی - فضل اله توکل - 
تکنوازان 752 - - - 
تکنوازان 753 - - - 
تکنوازان 754 - - - 
تکنوازان 758 - - -http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg

نوع مطلب : مجموعه تکنوازان(رادیو گلها)، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

آواهای ماندگار یاد آور خاطرات گذشته وموزه ای از موسیقی وترانه های قدیمی میباشد كه به مرور زمان از یادها محو شده است و به ندرت در دسترس همگان یافت می شود.آواهای ماندگار بر آنست كه مجموعه آهنگها وترانه هایی را كه درآرشیو دارد به صورت مبلغی اندك به دوستداراران وقدردانان این نوع موسیقی وآهنگها كه نشان از اصالت وهنر ما ایرانیان میباشد,ارائه نماید.
_________________
دوستانی كه تمایل برای خرید و جمع آوری این مجموعه ها دارند


http://avahayemandegar.com

با شماره -09199776559-09199023950 تماس گرفته ویا باارسال ایمیل به

avahaye_mandegar@yahoo.com

مجموعه های درخواستی خود را سفارش دهند تا در اولین فرصت به آدرس آنها ارسال شود.

مدیر وبلاگ : آواهای ماندگار

موضوعات
نظرسنجی
خواننده محبوب شما کیست؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما ******************* سلام.دوستان عزیز برای سفارش مجموعه ها حتما با شما **09199776559-09199023950** تماس بگیرید.باتشکر

Powered by WebGozar