تبلیغات
آواهای ماندگار - مجموعه برگ سبز (رادیوگلها)
آواهای ماندگار
گنجینه موسیقی اصیل
 


برگ سبز که به ساز و آواز و شعرخوانی اختصاص داشت و تصنیف اجرا نمی شد.  برنامه در شب های جمعه در حدود 30 دقیقه پخش می شد و اولین برنامه با صدای سید جواد ذبیحی و نی کسایی و تار شهناز بود .


در آغاز برنامه این دو بیت شعر عارفانه از عطار خوانده می شد :

چشم بگشا که جلوه دلــدار
به تجلی است از در و دیـوار
این تماشا چون بنگری گویی
لیس فی الدار غیـــــــره دّیار

و برنامه با این درخواست از پروردگار با شعر عراقی پایان می یافت :

زیبد که ز درگــــــــاهت نومید نگردد باز
آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد

و سپس این جمله که :

این هم برگ سبزی بود تحفه درویش
علی نگهدارتان


این برنامه جزئی از برنامه رادیو گلها می باشد .رادیو گلها شامل 18 ی وی دی با قیمت 50000 تومان ارائه میشود

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpgبرگ سبز 1 ذبیحی

برگ سبز 2 ذبیحی
برگ سبز 3 ذبیحی
برگ سبز 4 ذبیحی
برگ سبز 6 بنان
برگ سبز 9 ذبیحی
برگ سبز 11 ذبیحی
برگ سبز 13 ذبیحی
برگ سبز 15 تاج
برگ سبز 16 تاج
برگ سبز 17 ذبیحی
برگ سبز 18 تاج
برگ سبز 19 تاج
برگ سبز 20 عماد
برگ سبز 20 ب عماد
برگ سبز 22 تاج
برگ سبز 23 پروانه
برگ سبز 24 ذبیحی
برگ سبز 26 پروانه
برگ سبز 28 فرح
برگ سبز 29 گلپا
برگ سبز 30 قوامی
برگ سبز 31 بنان
برگ سبز 32 قوامی
برگ سبز 34 گلپا
برگ سبز 36 ادیب
برگ سبز 37 قوامی
برگ سبز 38 بنان
برگ سبز 39 قوامی
برگ سبز 41 قوامی
برگ سبز 42 فرح
برگ سبز 43 ایرج
برگ سبز 45 وزیری
برگ سبز 46 بنان
برگ سبز 47 فرح
برگ سبز 49 گلپا
برگ سبز 50 ایرج
برگ سبز 51 ذبیحی
برگ سبز 52 قوامی
برگ سبز 55 گلپا
برگ سبز 56 محمودی
برگ سبز 57 گلپا
برگ سبز 59 قوامی
برگ سبز 60 وزیری
برگ سبز 63 بنان
برگ سبز 64 قوامی
برگ سبز 65 خوانساری
برگ سبز 67 گلپا
برگ سبز 68 قوامی
برگ سبز 69 ذبیحی
برگ سبز 70 قوامی
برگ سبز 71 خوانساری
برگ سبز 74 قوامی
برگ سبز 75 گلپا
برگ سبز 76 آذر
برگ سبز 77 وزیری
برگ سبز 78 گلپا
برگ سبز 79 خوانساری
برگ سبز 80 گلپا
برگ سبز 82 خوانساری
برگ سبز 83 بنان
برگ سبز 84 گلپا
برگ سبز 85 گلپا
برگ سبز 86 بنان
برگ سبز 87 گلپا
برگ سبز 88 خوانساری
برگ سبز 89 بنان
برگ سبز 90 گلپا
برگ سبز 91 گلپا
برگ سبز 94 خوانساری
برگ سبز 95 گلپا
برگ سبز 97 گلپا
برگ سبز 99 خوانساری
برگ سبز 100 قوامی
برگ سبز 102 محمودی
برگ سبز 103 قوامی
برگ سبز 104 قوامی
برگ سبز 105 محمودی
برگ سبز 106 محمودی
برگ سبز 107 بنان
برگ سبز 108 محمودی
برگ سبز 109 محمودی
برگ سبز 110 گلپا
برگ سبز 111 محمودی
برگ سبز 112 شهیدی
برگ سبز 113 قوامی
برگ سبز 115 قوامی
برگ سبز 116 محمودی
برگ سبز 117 محمودی
برگ سبز 118 فرح
برگ سبز 119 محمودی
برگ سبز 120 قوامی
برگ سبز 122 شهیدی
برگ سبز 124 شهیدی
برگ سبز 125 محمودی
برگ سبز 126 شهیدی
برگ سبز 127 گلپا
برگ سبز 128 قوامی
برگ سبز 130 گلپا
برگ سبز 131 قوامی
برگ سبز 132 قوامی
برگ سبز 134 محمودی
برگ سبز 136 شهیدی
برگ سبز 137 گلپا
برگ سبز 138 محمودی
برگ سبز 139 گلپا
برگ سبز 140 محمودی
برگ سبز 141 گلپا
برگ سبز 142 گلپا
برگ سبز 144 قوامی
برگ سبز 145 بنان
برگ سبز 146 محمودی
برگ سبز 149 محمودی
برگ سبز 150 قوامی
برگ سبز 151 گلپا
برگ سبز 153 محمودی
برگ سبز 154 قوامی
برگ سبز 155 گلپا
برگ سبز 157 مسعودی
برگ سبز 159 قوامی
برگ سبز 160 محمودی
برگ سبز 161 محمودی
برگ سبز 162 شهیدی
برگ سبز 163 ایرج
برگ سبز 164 گلپا
برگ سبز 165 محمودی
برگ سبز 166 محمودی
برگ سبز 167 محمودی
برگ سبز 168 ایرج
برگ سبز 169 ایرج
برگ سبز 170 قوامی
برگ سبز 171 قوامی
برگ سبز 172 محمودی
برگ سبز 173 ایرج
برگ سبز 174 گلپا
برگ سبز 175 محمودی
برگ سبز 176 قوامی
برگ سبز 177 محمودی
برگ سبز 178 ایرج
برگ سبز 179 گلپا
برگ سبز 180 قوامی
برگ سبز 181 قوامی
برگ سبز 182 گلپا
برگ سبز 183 ایرج
برگ سبز 184 گلپا
برگ سبز 185 قوامی
برگ سبز 186 قوامی
برگ سبز 189 قوامی
برگ سبز 190 قوامی
برگ سبز 191 قوامی
برگ سبز 192 گلپا
برگ سبز 198 گلپا
برگ سبز 199 شهیدی
برگ سبز 200 قوامی-گلپا
برگ سبز 201 قوامی
برگ سبز 202 قوامی
برگ سبز 203 شهیدی
برگ سبز 204 قوامی
برگ سبز 205 شجریان
برگ سبز 207 قوامی
برگ سبز 208 قوامی
برگ سبز 209 شهیدی
برگ سبز 210 قوامی
برگ سبز 211 گلپا
برگ سبز 213 نوذر
برگ سبز 215 قوامی
برگ سبز 216 شجریان
برگ سبز 217 قوامی
برگ سبز 218 قوامی
برگ سبز 219 شهیدی
برگ سبز 220 ایرج
برگ سبز 222 گلپا
برگ سبز 223 مسعودی
برگ سبز 224 نوذر
برگ سبز 225 ایرج
برگ سبز 226 نوذر
برگ سبز 227 مسعودی
برگ سبز 228 شهیدی
برگ سبز 229 شهیدی
برگ سبز 230 مسعودی
برگ سبز 231 ایرج
برگ سبز 232 مسعودی
برگ سبز 233 محمودی
برگ سبز 234 مسعودی
برگ سبز 235 ایرج
برگ سبز 236 شجریان
برگ سبز 237 شجریان
برگ سبز 240 مسعودی
برگ سبز 241 شجریان
برگ سبز 242 محمودی
برگ سبز 245 شجریان
برگ سبز 246 شجریان
برگ سبز 247 شجریان
برگ سبز 248 قوامی
برگ سبز 249 شجریان
برگ سبز 250 شجریان
برگ سبز 251 شجریان
برگ سبز 252 شجریان
برگ سبز 254 ایرج خوانساری
برگ سبز 254 ب خوانساری
برگ سبز 255 شجریان
برگ سبز 256 گلپا
برگ سبز 257 وفایی
برگ سبز 258 شجریان
برگ سبز 259 وفایی  
برگ سبز 260 شهیدی
برگ سبز 262 خوانساری
برگ سبز 261 شجریان
برگ سبز 263 قوامی
برگ سبز 264 وفایی
برگ سبز 265 گلپا
برگ سبز 266 وفایی
برگ سبز 267 ایرج
برگ سبز 268 قوامی
برگ سبز 269 شهیدی
برگ سبز 270 شجریان
برگ سبز 271 شجریان
برگ سبز 272 قوامی
برگ سبز 273 محمودی
برگ سبز 274 وفایی
برگ سبز 275 گلپا
برگ سبز 276 ایرج
برگ سبز 277 قوامی
برگ سبز 278 شجریان
برگ سبز 279 شجریان
برگ سبز 280 قوامی
برگ سبز 281 وفایی
برگ سبز 282 وفایی
برگ سبز 283 شجریان
برگ سبز 284 قوامی
برگ سبز 285 وفایی
برگ سبز 286 محمودی
برگ سبز 287 شجریان
برگ سبز 288 شجریان
برگ سبز 289 قوامی
برگ سبز 290 ایرج
برگ سبز 291 وفایی
برگ سبز 292 شجریان
برگ سبز 293 گلپا
برگ سبز 294 وفایی
برگ سبز 295 گلپا
برگ سبز 296 شهیدی
برگ سبز 297 شجریان
برگ سبز 298 محمودی
برگ سبز 299 ایرج
برگ سبز 300 مسعودی
برگ سبز 301 گلپا
برگ سبز 302 گلپا
برگ سبز 303 شهیدی
برگ سبز 304 وفایی
برگ سبز 305 گلپا
برگ سبز 306 شجریان
برگ سبز 307 محمودی
برگ سبز 308 وفایی
برگ سبز 309 مسعودی
برگ سبز 310 ایرج
برگ سبز 311 شهیدی
برگ سبز 312 گلپا


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg

نوع مطلب : مجموعه برگ سبز (رادیوگلها)، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

آواهای ماندگار یاد آور خاطرات گذشته وموزه ای از موسیقی وترانه های قدیمی میباشد كه به مرور زمان از یادها محو شده است و به ندرت در دسترس همگان یافت می شود.آواهای ماندگار بر آنست كه مجموعه آهنگها وترانه هایی را كه درآرشیو دارد به صورت مبلغی اندك به دوستداراران وقدردانان این نوع موسیقی وآهنگها كه نشان از اصالت وهنر ما ایرانیان میباشد,ارائه نماید.
_________________
دوستانی كه تمایل برای خرید و جمع آوری این مجموعه ها دارند


http://avahayemandegar.com

با شماره -09199776559-09199023950 تماس گرفته ویا باارسال ایمیل به

avahaye_mandegar@yahoo.com

مجموعه های درخواستی خود را سفارش دهند تا در اولین فرصت به آدرس آنها ارسال شود.

مدیر وبلاگ : آواهای ماندگار

موضوعات
نظرسنجی
خواننده محبوب شما کیست؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما ******************* سلام.دوستان عزیز برای سفارش مجموعه ها حتما با شما **09199776559-09199023950** تماس بگیرید.باتشکر

Powered by WebGozar