تبلیغات
آواهای ماندگار - مجموعه گلهای رنگارنگ(رادیوگلها)
آواهای ماندگار
گنجینه موسیقی اصیل
 oysmy3nxerebau9mhm19.jpg  گلهای رنگارنگ که اشعار آن بیشتر از شاعران معاصری همچون رهی معیری ، نواب صفا ، شهریار ، معینی کرمانشاهی و  انتخاب می شد و تصنیف هایی هم در آن با ارکستر معروف گلها به رهبری روح الله خالقی اجرا می شد .

زمان برنامه در حدود 30 دقیقه بود و اولین برنامه نیز با صدای خانم اشرف السادات مرتضایی ، ویلن علی تجویدی ، تار شاپور رحیمی و ضرب عمیدی اجرا شد .

... و پایان برنامه با این دعا بود که :

همیشه شاد و همیشه خوش باشید

برای مشاهده لیست این مجموعه به روی ادامه مطلب کلیک کنیداین برنامه از سری  برنامه های  رادیو گلها می باشد .رادیو گلها شامل 18 دی وی دی با قیمت 50000 تومان ارائه میشود

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg


گلهای رنگارنگ 100 مرضیه
گلهای رنگارنگ 101 مرضیه -گلپا
گلهای رنگارنگ 102 پروانه
گلهای رنگارنگ 103 بنان
گلهای رنگارنگ 104 مرضیه
گلهای رنگارنگ 105 مرضیه
گلهای رنگارنگ 106 بنان
گلهای رنگارنگ 107 عبدالعلی وزیری
گلهای رنگارنگ 109 بنان مرضیه
گلهای رنگارنگ 114 مرضیه
گلهای رنگارنگ 117 ذبیحی
گلهای رنگارنگ 118 مرضیه
گلهای رنگارنگ 124 مرضیه
گلهای رنگارنگ 125 مرضیه
گلهای رنگارنگ 126 بنان
گلهای رنگارنگ 130 مرضیه
گلهای رنگارنگ 134 مرضیه بنان
گلهای رنگارنگ 134 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 135 عبدالعلی وزیری
گلهای رنگارنگ 136 بنان
گلهای رنگارنگ 140 بنان
گلهای رنگارنگ 141 مرضیه
گلهای رنگارنگ 142 مرضیه
گلهای رنگارنگ 144 مرضیه
گلهای رنگارنگ 147 مرضیه
گلهای رنگارنگ 149 بنان مرضیه
گلهای رنگارنگ 152 مرضیه
گلهای رنگارنگ 152 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 155 مرضیه
گلهای رنگارنگ 158 مرضیه
گلهای رنگارنگ 160 ایرج
گلهای رنگارنگ 162 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 165 مرضیه
گلهای رنگارنگ 168 مرضیه
گلهای رنگارنگ 170 مرضیه
گلهای رنگارنگ 171 بنان
گلهای رنگارنگ 172 بنان
گلهای رنگارنگ 172 ب بنان
گلهای رنگارنگ 173 بنان
گلهای رنگارنگ 173 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 174 بنان
گلهای رنگارنگ 175 مرضیه
گلهای رنگارنگ 176 بنان
گلهای رنگارنگ 177 مرضیه
گلهای رنگارنگ 178 مرضیه
گلهای رنگارنگ 180 مرضیه
گلهای رنگارنگ 180 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 181 مرضیه
گلهای رنگارنگ 182 گلپا
گلهای رنگارنگ 182 ب گلپا مرضیه
گلهای رنگارنگ 185 مرضیه
گلهای رنگارنگ 188 الهه شجریان
گلهای رنگارنگ 190 بنان
گلهای رنگارنگ 190 ب بنان
گلهای رنگارنگ 193 مرضیه
گلهای رنگارنگ 195 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 196 ب گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 197 مرضیه بنان
گلهای رنگارنگ 197 ب گلپا-مرضیه
گلهای رنگارنگ 200 مرضیه
گلهای رنگارنگ 200 ب قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 201 بنان
گلهای رنگارنگ 203 قوامی
گلهای رنگارنگ 204 ذبیحی
گلهای رنگارنگ 205 قوامی-بنان - مرضیه
گلهای رنگارنگ 205 ب مرضیه
گلهای رنگارنگ 206 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 210 بنان
گلهای رنگارنگ 210 ب بنان
گلهای رنگارنگ 211 بنان مرضیه
گلهای رنگارنگ 212 ب بنان
گلهای رنگارنگ 213 مرضیه
گلهای رنگارنگ 214 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 215 بنان
گلهای رنگارنگ 216 بنان
گلهای رنگارنگ 216 ب بنان
گلهای رنگارنگ 217 بنان
گلهای رنگارنگ 217 ب بنان
گلهای رنگارنگ 218 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 219 بنان
گلهای رنگارنگ 219 ب بنان
گلهای رنگارنگ 220 ب قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 221 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 222 بنان
گلهای رتگارنگ 222 ب بنان
گلهای رنگارنگ 224 ب بنان
گلهای رنگارنگ 224 ث بنان
گلهای رنگارنگ 226 قوامی
گلهای رنگارنگ 227 گلپا مرضیه
گلهای رنگارنگ 227 ب گلپا-مرضیه
گلهای رنگارنگ 228 بنان - قوامی
گلهای رنگارنگ 228 ب قوامی بنان
گلهای رنگارنگ 229 قوامی
گلهای رنگارنگ 229 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 230 بنان
گلهای رنگارنگ 231 گلپا-مرضیه
گلهای رنگارنگ 231 ب گلپا
گلهای رنگارنگ 232 بنان
گلهای رنگارنگ 233 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 234 بنان
گلهای رنگارنگ 234 ب بنان
گلهای رنگارنگ 235 قوامی
گلهای رنگارنگ 236 قوامی
گلهای رنگارنگ 236 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 237 بنان
گلهای رنگارنگ 238 قوامی وزیری
گلهای رنگارنگ 239-مرضیه
گلهای رنگارنگ 240 قوامی
گلهای رنگارنگ 240 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 241 گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 241 ب محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 242 بنان
گلهای رنگارنگ 243 قوامی وزیری
گلهای رنگارنگ 244 گلپا مرضیه
گلهای رنگارنگ 245 بنان
گلهای رنگارنگ 246 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 246 ب گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 247 گلپا
گلهای رنگارنگ 248 قوامی
گلهای رنگارنگ 249 بنان
گلهای رنگارنگ 250 بنان
گلهای رنگارنگ 251 بنان - گلپا-قوامی-الهه
گلهای رنگارنگ 252 بنان
گلهای رنگارنگ 254 بنان - مرضیه
گلهای رنگارنگ 255 سیاوش
گلهای رنگارنگ 256 بنان
گلهای رنگارنگ 257 عبدالعلی وزیری - بنان
گلهای رنگارنگ 258 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 258 ب قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 259 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 260 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 261 -مرضیه
گلهای رنگارنگ 262 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 263 قوامی
گلهای رنگارنگ 264 شهیدی
گلهای رنگارنگ 264 ب شهیدی-الهه
گلهای رنگارنگ 265 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 266 شهیدی
گلهای رنگارنگ 266 ب شهیدی
گلهای رنگارنگ 267 بنان
گلهای رنگارنگ 269 قوامی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 270 شهیدی پروین
گلهای رنگارنگ 271 شهیدی
گلهای رنگارنگ 275 قوامی پروین
گلهای رنگارنگ 275 ب شهیدی پروین
گلهای رنگارنگ 276 شهیدی روحبخش
گلهای رنگارنگ 277 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 278 محمودی خوانساری پروین
گلهای رنگارنگ 280 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 281 شهیدی پروین
گلهای رنگارنگ 282 شهیدی
گلهای رنگارنگ 282 ب شهیدی
گلهای رنگارنگ 283 شهیدی
گلهای رنگارنگ 285 شهیدی
گلهای رنگارنگ 286 گلپا مرضیه
گلهای رنگارنگ 286 ب قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 287 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 288 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 290 شهیدی روحبخش
گلهای رنگارنگ 291 محمودی خوانساری مرضیه
گلهای رنگارنگ 293 ب قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 296 شهیدی
گلهای رنگارنگ 297 شهیدی
گلهای رنگارنگ 298 شهیدی پروین
گلهای رنگارنگ 299 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 300 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 302 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 303 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 304 گلپا
گلهای رنگارنگ 305 شهیدی
گلهای رنگارنگ 308 شهیدی
گلهای رنگارنگ 309 شهیدی-پوران
گلهای رنگارنگ 310 شهیدی-پوران
گلهای رنگارنگ 311 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 312 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 314 خوانساری-پروین
گلهای رنگارنگ 316 قوامی
گلهای رنگارنگ 318 قوامی پروین
گلهای رنگارنگ 319 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 319 ب قوامی الهه شهیدی
گلهای رنگارنگ 321 قوامی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 322 شهیدی
گلهای رنگارنگ 323 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 325 شهیدی
گلهای رنگارنگ 326 قوامی پوران
گلهای رنگارنگ 327 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 327 ب شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 327 ث شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 328 قوامی پروین
گلهای رنگارنگ 329 شهیدی
گلهای رنگارنگ 330 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 333 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 334 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 337 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 337 ب شهیدی  
گلهای رنگارنگ 338 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 342 شهیدی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 345 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 345 ب الهه - قوامی
گلهای رنگارنگ 346 شهیدی
گلهای رنگارنگ 348 قوامی پروین
گلهای رنگارنگ 350 قوامی پوران
گلهای رنگارنگ 351 شهیدی
گلهای رنگارنگ 354 شهیدی
گلهای رنگارنگ 355 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 358 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 359 قوامی پوران
گلهای رنگارنگ 363 قوامی پوران
گلهای رنگارنگ 370 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 370 ب قوامی پوران
گلهای رنگارنگ 371 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 373 قوامی پروین
گلهای رنگارنگ 375 گلپا عهدیه
گلهای رنگارنگ 378 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 379 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 380 شهیدی
گلهای رنگارنگ 381 قوامی
گلهای رنگارنگ 381 ب الهه قوامی
گلهای رنگارنگ 383 شهیدی پوران
گلهای رنگارنگ 384 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 384 ب قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 385 شهیدی - قوامی- پوران
گلهای رنگارنگ 387 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 387 ب قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 388 شهیدی قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 392 قوامی ناهید
گلهای رنگارنگ 392 ب ناهید  
گلهای رنگارنگ 395 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 397 ایرج
گلهای رنگارنگ 398 شهیدی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 401 قوامی شهین دخت شبیری
گلهای رنگارنگ 403 شهیدی ناهید
گلهای رنگارنگ 407 شهیدی
گلهای رنگارنگ 408 شهیدی ناهید
گلهای رنگارنگ 411 عهدیه گلپا
گلهای رنگارنگ 413 قوامی ناهید
گلهای رنگارنگ 415 قوامی پروین
گلهای رنگارنگ 416 ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 417 حمیرا
گلهای رنگارنگ 418 گلپا عهدیه
گلهای رنگارنگ 419 مرضیه
گلهای رنگارنگ 420 مهستی ایرج
گلهای رنگارنگ 421 شهیدی ناهید
گلهای رنگارنگ 422 گلپا رویا
گلهای رنگارنگ 423 ایرج پوران
گلهای رنگارنگ 424 قوامی ناهید
گلهای رنگارنگ 425 قوامی پوران
گلهای رنگارنگ 426 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 427 گلپا مرضیه
گلهای رنگارنگ 428 مهستی شهیدی
گلهای رنگارنگ 429 ایرج الهه
گلهای رنگارنگ 430 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 431 ایرج عهدیه
گلهای رنگارنگ 432 خوانساری عهدیه
گلهای رنگارنگ 433 حمیرا
گلهای رنگارنگ 434 قوامی رویا
گلهای رنگارنگ 435 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 436 مرضیه
گلهای رنگارنگ 437 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 438 گلپا عهدیه
گلهای رنگارنگ 439 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 440 قوامی
گلهای رنگارنگ 441 گلپا سیمابینا
گلهای رنگارنگ 442 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 443 شهیدی عهدیه
گلهای رنگارنگ 444 ایرج پوران
گلهای رنگارنگ 445 ایرج عهدیه
گلهای رنگارنگ 446 قوامی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 447 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 448 حمیرا
گلهای رنگارنگ 449 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 450 گلپا عهدیه
گلهای رنگارنگ 451 الهه
گلهای رنگارنگ 452 خوانساری عهدیه
گلهای رنگارنگ 453 گلپا سیما بینا
گلهای رنگارنگ 454 قوامی-ایرج-ناهید
گلهای رنگارنگ 455 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 456 خوانساری-وفایی
گلهای رنگارنگ 457 قوامی ناهید
گلهای رنگارنگ 458 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 459 شهیدی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 460 حمیرا
گلهای رنگارنگ 461 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 462 گلپا ناهید
گلهای رنگارنگ 463 قوامی رویا
گلهای رنگارنگ 464 ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 465 قوامی
گلهای رنگارنگ 466 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 467 ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 468 عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 469 شهیدی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 470 هایده
گلهای رنگارنگ 471 حمیرا
گلهای رنگارنگ 472 شجریان مرضیه
گلهای رنگارنگ 473 قوامی رویا
گلهای رنگارنگ 474 پوران
گلهای رنگارنگ 475 گلپا عهدیه
گلهای رنگارنگ 476 ایرج عهدیه
گلهای رنگارنگ 477 خوانساری ناهید
گلهای رنگارنگ 478 گلپا ناهید
گلهای رنگارنگ 479 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 480 ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 481 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 482 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 483 سیمابینا خوانساری
گلهای رنگارنگ 484 مهستی خوانساری
گلهای رنگارنگ 485 بنان الهه هایده
گلهای رنگارنگ 486 گلپا عهدیه
گلهای رنگارنگ 487 هایده
گلهای رنگارنگ 488 رویا خوانساری
گلهای رنگارنگ 489 شهیدی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 490 حمیرا
گلهای رنگارنگ 491 ایرج - گلپا سیمابینا
گلهای رنگارنگ 491 ب ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 492عهدیه خوانساری - ایرج
گلهای رنگارنگ 492 ب عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 493 قوامی - گلپا -سیمابینا
گلهای رنگارنگ 494 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 495 هایده
گلهای رنگارنگ 496 ایرج عهدیه
گلهای رنگارنگ 497 قوامی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 498 مرضیه
گلهای رنگارنگ 499 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 500 حمیرا
گلهای رنگارنگ 501 قوامی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 502 گلپا مرضیه
گلهای رنگارنگ 503 قوامی - خوانساری-پروین
گلهای رنگارنگ 504 شهیدی مرضیه
گلهای رنگارنگ 505 گلپا پوران
گلهای رنگارنگ 506 قوامی هایده
گلهای رنگارنگ 507 عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 508 قوامی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 509 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 510 ایرج الهه
گلهای رنگارنگ 510 ب قوامی - ایرج-الهه
گلهای رنگارنگ 511 ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 512 خوانساری-پوران
گلهای رنگارنگ 512 ب خوانساری - گلپا-پوران
گلهای رنگارنگ 513 محمودی خوانساری - شهیدی
گلهای رنگارنگ 514 عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 515 هایده
گلهای رنگارنگ 516 گلپا-مهستی
گلهای رنگارنگ 517 وفایی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 518 حمیرا
گلهای رنگارنگ 518 ب حمیرا شهیدی
گلهای رنگارنگ 519 شجریان سیمابینا
گلهای رنگارنگ 520 هایده
گلهای رنگارنگ 521 قوامی-الهه
گلهای رنگارنگ 522 گلپا - ایرج-پوران
گلهای رنگارنگ 523 شهیدی مرضیه
گلهای رنگارنگ 524 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 525 گلپا رویا
گلهای رنگارنگ 526 ایرج مرضیه
گلهای رنگارنگ 527 عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 528 شهیدی عهدیه
گلهای رنگارنگ 529 مهستی خوانساری

گلهای رنگارنگ 530 ب گلپا - قوامی-الهه
گلهای رنگارنگ 531 ایرج مرضیه
گلهای رنگارنگ 532 عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 533 الهه خوانساری
گلهای رنگارنگ 534 ایرج عهدیه
گلهای رنگارنگ 535 شهیدی عهدیه
گلهای رنگارنگ 536 قوامی عهدیه
گلهای رنگارنگ 537 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 538 حمیرا
گلهای رنگارنگ 539 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 540 هایده خوانساری
گلهای رنگارنگ 541 وفایی الهه
گلهای رنگارنگ 541 ب وفایی - شجریان-الهه
گلهای رنگارنگ 542 ایرج عهدیه
گلهای رنگارنگ 543 ایرج سیمابینا
گلهای رنگارنگ 544 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 544 ب الهه-سیاوش-شهیدی
گلهای رنگارنگ 545 گلپا مهستی
گلهای رنگارنگ 545 ب مهستی گلپا شهیدی
گلهای رنگارنگ 546 سیمابینا خوانساری
گلهای رنگارنگ 547 وفایی عهدیه
گلهای رنگارنگ 548 هایده
گلهای رنگارنگ 549 ایرج ایرج
گلهای رنگارنگ 550 رویا  خوانساری
گلهای رنگارنگ 551 وفایی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 552 قوامی-سیما بینا
گلهای رنگارنگ 553 ایرج-هایده
گلهای رنگارنگ 554 سیمابینا خوانساری
گلهای رنگارنگ 555 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 555 ب خوانساری - گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 556 گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 557 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 557 ب الهه خوانساری وفایی
گلهای رنگارنگ 558 شهیدی مرضیه
گلهای رنگارنگ 559 وفایی عهدیه
گلهای رنگارنگ 559 ب وفایی - ایرج-عهدیه
گلهای رنگارنگ 560 مهستی خوانساری
گلهای رنگارنگ 561 هایده
گلهای رنگارنگ 562 شهیدی عهدیه
گلهای رنگارنگ 562 ب شهیدی - شجریان عهدیه
گلهای رنگارنگ 563 وفایی پروین
گلهای رنگارنگ 564 عهدیه خوانساری
گلهای رنگارنگ 565 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 566 گلپا الهه
گلهای رنگارنگ 567 سیاوش-سیما بینا
گلهای رنگارنگ 568 قوامی الهه
گلهای رنگارنگ 569 مرضیه ایرج
گلهای رنگارنگ 569 ب ایرج مرضیه
گلهای رنگارنگ 570 حمیرا
گلهای رنگارنگ 571 شهیدی رویا
گلهای رنگارنگ 572 ب قوامی - شجریان-پروین
گلهای رنگارنگ 573 قوامی مرضیه
گلهای رنگارنگ 574 شهیدی الهه
گلهای رنگارنگ 574 ب الهه- شجریان - گلپا
گلهای رنگارنگ 575 شجریان سیمین غانم
گلهای رنگارنگ 576 مهستی ایرج
گلهای رنگارنگ 577 شهیدی سیمابینا
گلهای رنگارنگ 578 شجریان مرضیه
گلهای رنگارنگ 579 هایده
گلهای رنگارنگ 580 شجریان هایده
گلهای رنگارنگ 580 ب شجریان-هایده
گلهای رنگارنگ 581 قوامی
گلهای رنگارنگ برنامه مخصوص بزرگداشت عارف (الهه بنان گلپا)
گلهای رنگارنگ مهستی ستار
گلهای رنگارنگ مهستی ستار

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg
 
درباره وبلاگ

آواهای ماندگار یاد آور خاطرات گذشته وموزه ای از موسیقی وترانه های قدیمی میباشد كه به مرور زمان از یادها محو شده است و به ندرت در دسترس همگان یافت می شود.آواهای ماندگار بر آنست كه مجموعه آهنگها وترانه هایی را كه درآرشیو دارد به صورت مبلغی اندك به دوستداراران وقدردانان این نوع موسیقی وآهنگها كه نشان از اصالت وهنر ما ایرانیان میباشد,ارائه نماید.
_________________
دوستانی كه تمایل برای خرید و جمع آوری این مجموعه ها دارند


http://avahayemandegar.com

با شماره -09199776559-09199023950 تماس گرفته ویا باارسال ایمیل به

avahaye_mandegar@yahoo.com

مجموعه های درخواستی خود را سفارش دهند تا در اولین فرصت به آدرس آنها ارسال شود.

مدیر وبلاگ : آواهای ماندگار

موضوعات
نظرسنجی
خواننده محبوب شما کیست؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما ******************* سلام.دوستان عزیز برای سفارش مجموعه ها حتما با شما **09199776559-09199023950** تماس بگیرید.باتشکر

Powered by WebGozar